Privacyverklaring

1. Inleiding
Trentz Fashion For You (hierna: ‘Trentz’) respecteert uw privacy en hecht veel waarde aan de beveiliging van uw persoonsgegevens. Trentz verwerkt uw gegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring is uiteengezet welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel en op grond waarvan. Daarnaast leest u hier over welke rechten u beschikt en op welke wijze u deze rechten kunt uitoefen.

2. Over Trentz
Trentz verkoopt dames- en herenkleding en staat bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder het nummer 61552054. Het vestigingsadres is: Kerspel 2, 7642 AK Wierden.

3. Over u
Deze privacyverklaring geldt voor u indien u betrokken bent bij Trentz. Daarvan is onder andere sprake indien u:

  • klant of potentiële klant bent van Trentz;
  • bezoeker bent van de website trenz.nl;
  • ontvanger bent van e-mails en/of nieuwsbrieven;
  • bezoeker bent van de klantenavond bij Trentz;

4. Verwerking persoonsgegevens
Onder persoonsgegevens vallen alle gegevens over een geïdentificeerde of identificeerbare persoon. Dit betekent dat het gaat om informatie die direct over een persoon gaat of in combinatie met andere gegevens naar een bepaald persoon te herleiden is.

Van de verwerking van persoonsgegevens is sprake als persoonsgegevens onder andere worden verzameld, vastgelegd, opgeslagen, geordend, geraadpleegd of gewijzigd.

Trentz verwerkt de hieronder genoemde persoonsgegevens.

Identiteitsgegevens
Onder deze gegevens valt uw voornaam, achternaam en geboortedatum.

Contactgegevens
Hieronder valt uw (mobiele)telefoonnummer, e-mailadres, inloggegevens en uw adresgegevens (adres, postcode, plaatsnaam).

Financiële gegevens
Onder deze gegevens valt uw bankrekeningnummer, betalingsgegevens en factuurgegevens.

Technische gegevens
Onder technische gegevens valt uw IP-adres, maar ook andere gegevens die inzicht geven in de wijze waarop u gebruikmaakt van deze website. Hierbij kan gedacht worden aan de pagina’s die u bezoekt, maar ook wat u koopt, de gebruikte internetbrowser en apparaat type. Hierover vindt u meer informatie in de cookieverklaring.

5. Verkrijging persoonsgegevens
Trentz heeft de persoonsgegevens genoemd onder punt 4 rechtstreeks van u ontvangen, omdat u de website bezoekt, een account aanmaakt en uw gegevens invult, telefonisch of per e-mail contact opneemt met Trentz of omdat u de winkel bezoekt en uw gegevens achterlaat.

6. Doeleinden
Trentz verwerkt uw persoonsgegevens voor de hieronder genoemde doeleinden.

Uitvoering overeenkomst
Trentz heeft de genoemde persoonsgegevens nodig voor de uitvoering van de overeenkomst met u. Het gaat daarbij om bijvoorbeeld de verzending van uw bestelling, maar ook om u op de hoogte te kunnen houden van uw bestelling. De gegevens zijn daarnaast nodig voor de afhandeling van eventuele retourneringen en reparaties.

Wettelijke verplichtingen
Trentz verwerkt persoonsgegevens indien dit op grond van een wettelijke bepaling verplicht is.

Optimale winkelbeleving
Trentz gebruikt de genoemde persoonsgegevens om uw gebruik van haar diensten beter op uw wensen af te stemmen. Trentz verzamelt uw zoek-, klik en koopgedrag om de website zo goed mogelijk af te stemmen op uw persoonlijke voorkeuren. Op die manier kan Trentz uw online winkelervaring net zo persoonlijk maken als uw ervaring in de fysieke winkel. Door te weten waarnaar u zoekt of eerder zocht kan Trentz aanbevelingen doen die aansluiten op uw wensen. Hierdoor vindt u sneller wat u zoekt.

Klantavonden
Trentz gebruikt uw persoonsgegevens in het geval u wenst deel te nemen aan de klantenavond. De persoonsgegevens zijn nodig om uw deelname te verwerken en mogelijk te maken.

Nieuwsbrieven
Trentz gebruikt de genoemde gegevens om u per e-mail of per post nieuwsbrieven op de hoogte te houden van speciale acties en nieuws. U ontvangt nieuwsbrieven indien u zich daarvoor heeft ingeschreven. Wenst u geen nieuwsbrieven te ontvangen? Dan kunt u zich op elk moment afmelden via de link onderaan elk ontvangen e-mail of door een e-mail te sturen naar info@trentz.nl.

7. Grondslagen
Trentz baseert de verwerking van uw persoonsgegevens op de volgende grondslagen.

Uitvoering overeenkomst
De persoonsgegevens worden verwerkt als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst tussen u en Trentz. Zonder de verwerking van deze gegevens is Trentz niet in staat om haar verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst na te komen.

Wettelijke verplichting
De persoonsgegevens worden verwerkt als dit noodzakelijk is om te kunnen voldoen aan bepaalde wettelijke verplichtingen. Zonder de verwerking van deze persoonsgegevens is Trentz niet in staat om te voldoen aan de op haar rustende wettelijke verplichtingen.

Uw toestemming
Trentz verwerkt uw persoonsgegevens indien u daartoe toestemming heeft gegeven. U heeft het recht om deze toestemming weer in te trekken. Dit doet u door een e-mail te sturen naar info@trentz.nl.

Gerechtvaardigd belang
Uw persoonsgegevens kunnen worden verwerkt als Trentz daarbij een gerechtvaardigd belang heeft.

8. Bewaartermijn
Trentz bewaart uw persoonsgegevens zolang dat noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor deze gegevens zijn verzameld. Indien het bewaren van de persoonsgegevens niet meer noodzakelijk is, worden deze verwijderd. Persoonsgegevens die zijn verkregen omdat u daar uw toestemming voor heeft gegeven, worden niet meer noodzakelijk geacht zodra u de toestemming intrekt.

9. Uw rechten
U beschikt over de hieronder genoemde rechten. Een verzoek tot de uitoefening van uw rechten kunt u indienen door een e-mail te sturen naar info@trentz.nl, tenzij hieronder anders is aangegeven.

Gegevens inzien
U heeft het recht om in te zien welke persoonsgegevens van u worden verwerkt door Trentz.

Gegevens aanpassen of verwijderen
Bent u na de inzage tot de conclusie gekomen dat de verwerkte persoonsgegevens niet (meer) juist, volledig of relevant zijn? Dan kunt u een verzoek tot aanpassing of verwijdering indienen bij Trentz. Onder aanpassing valt het verbeteren, aanvullen of het afschermen van uw persoonsgegevens.

Toestemming intrekken
Heeft u aan Trentz toestemming verleend voor het verwerken van uw persoonsgegevens, dan heeft u het recht om deze toestemming in te trekken.

Bezwaar maken
U kunt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens bezwaar maken. Dit recht heeft u in het geval Trentz de verwerking van uw persoonsgegevens baseert op grond van een gerechtvaardigd belang.

Klacht indienen
Indien u klachten heeft over de wijze waarop Trentz omgaat met uw persoonsgegevens, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegeven.

10. Beveiliging
Trentz hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en heeft passende maatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen. Op deze website wordt bijvoorbeeld gebruikgemaakt van een SSL Certificaat om te voorkomen dat uw persoonsgegevens bij de verkeerde personen terechtkomt.

11. Websites derden
De website van Trentz kan via buttons of hyperlinks verwijzen naar websites van derden, zoals Facebook en Instagram. Trentz houdt geen toezicht, heeft geen zeggenschap en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door deze derde partijen. Lees daarom altijd de privacyverklaring van de betreffende websites.

12. Wijziging privacyverklaring
Trentz heeft het recht om wijzigingen aan te brengen in het privacybeleid. Eventuele wijzigingen worden opgenomen in deze privacyverklaring. Raadpleeg daarom regelmatig deze verklaring.

13. Vragen
Indien u vragen heeft over deze verklaring of over de wijze waarop uw persoonsgegevens worden verwerkt, kunt u een e-mail sturen naar info@trentz.nl.